Home

0
Rate this post

Het belang van veiligheid op het werk

Veiligheid op de werkplek is een van de belangrijkste verworvenheden van naoorlogse werknemers, hoewel dit recht vaak in gevaar komt door procedures en gedragingen die weinig aandacht hebben voor preventie.

Work/Life Balance: A Prerequisite to Employees' Health | Al BawabaGezondheid op het werk is niet alleen een werknemersrecht, maar ook een belang van zowel het bedrijf, dat op deze manier een steeds comfortabelere en dus productievere omgeving garandeert, als voor de samenleving als geheel, die minder sociale kosten draagt ​​voor ongevallen en beroepsziekten.

De maatschappelijke kosten vertegenwoordigen in feite de som van de kosten voor verloren werkdagen, medische zorg, verzekeringspremies en vergoedingen, waarvan het eenmalig ongeval of de eenmalige beroepsziekte slechts het topje van de ijsberg is.

Het recht op een gezonde werkplek en op het voorkomen van ongevallen en ziekten is uiteindelijk in het belang van de samenleving als geheel: ondernemingen, vakbonden, werknemers en staats- en perifere instellingen.

Wat belangrijk is, is dat door de juiste informatie veiligheid op de werkplek wordt gezien als absoluut juist en gepast gedrag en ook als gemakkelijk.

  • Om meer te weten
  • De website van het Europees Agentschap voor gezondheid en veiligheid op het werk
  • Ministerie van Arbeid en Sociaal Beleid – Arbeidsveiligheid
  • De CISL-site gewijd aan veiligheid op het werk

Gezondheid en veiligheid op het werk: strengere sancties en versterkt toezicht

Vanaf 22 oktober, met de inwerkingtreding van het Fiscaal besluit (Wetsdecreet 146/2021), heeft het sanctie- en toezichtsysteem met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek belangrijke veranderingen ondergaan.

Eye-Opening Work-Life Balance Statistics [2021] - Toner BuzzDe bevoegdheden van de inspectie zijn uitgebreid met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en er zijn een toename van de gevallen waarin de toezichthouder een voorzorgsmaatregel moet uitvaardigen om de ondernemingsactiviteit op te schorten.Gezondheid en veiligheid op het werk: strengere sancties en versterkt toezicht

Hoofdstuk III van de D.L. 21 oktober 2021, n. 146 heeft belangrijke wijzigingen aangebracht in het toezichtsysteem om de regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek te versterken.

  • De meer algemene wijziging is de wijziging van art. 13 van Wetsdecreet 81/2008, met de uitbreiding van de bevoegdheden van de Nationale Arbeidsinspectie op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de coördinatie op provinciaal niveau tussen de lokale gezondheidsautoriteiten en de INL.
  • De DL 146/2021 voorziet ook in de versterking van het Landelijk Informatiesysteem Preventie op de Werkplek (SINP) met als doel een grotere uitwisseling van de daarin vervatte informatie.

Een andere belangrijke wijziging is die bepaald door de wijziging van art. 14 van wetsdecreet nr. 81/2008, die nu voorziet in de opschorting van de ondernemersactiviteit in alle gevallen waarin ernstige schendingen van de voorschriften inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk worden vastgesteld, geïdentificeerd in bijlage I, bijgewerkt door wetsdecreet.

2021: het niet opstellen van het risicobeoordelingsdocument, het niet opstellen van het nood- en evacuatieplan, het niet opleiden en trainen, het niet opzetten van de preventie- en beschermingsdienst en het aanstellen van de betrokken beheerder, het niet opstellen van het operationeel veiligheidsplan, uitval van.

PBM tegen vallen van hoogte, gebrek aan bescherming tegen de leegte, niet aanbrengen van steunversterkingen, onverminderd de eisen die uit het technisch rapport kunnen worden afgeleid over de consistentie van de grond.

Werken nabij stroom leidingen bij afwezigheid

Van organisatorische en procedurele voorzieningen die geschikt zijn om werknemers te beschermen tegen de daaruit voortvloeiende risico's, aanwezigheid van blootliggende stroomgeleiders bij afwezigheid van organisatorische en procedurele .

Voorzieningen die geschikt zijn om werknemers te beschermen tegen de daaruit voortvloeiende risico's, gebrek aan bescherming tegen directe en indirecte contacten (aarding systeem, magnetothermische schakelaar, differentieelschakelaar) en ome toezicht op de verwijdering of wijziging van veiligheids- of signalerings- of controleapparatuur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here