Regulamin sklepu

0
Rate this post
 1. Sprzedający – Fabryka Okularów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297559, NIP: 5222874328 REGON: 141274828, o kapitał zakładowy: 2.685.000 zł, adres e-mail: ………, nr telefonu do kontaktu + 48 …………….

 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.).

 3. Sklep/Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem ……………., za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

 4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 1. Sklep (Internetowy) prowadzony jest przez Sprzedającego.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 3. W zakresie usług świadczonych drogą esuplementtroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą esuplementtroniczną (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1219.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies):

 1. Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja;

 2. Netscape 7.0 lub wyższa wersja;

 3. Mozilla 1.3 lub wyższa wersja,

 4. Google Chrome,

 5. Safari,

 6. Opera.

 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Po skutecznym złożeniu zamówienia, cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 

 3. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 4. Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

III Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem, a Sprzedającym .

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.

 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 5. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania zamówienia.

IV Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.

 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Rozpoczęcie realizacji zamówień złożonych w dni wolne od pracy zostanie rozpoczęte w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności uprzedniej rejestracji (tzw. zakupy bez rejestracji).

 4. Towary sprzedawane w Sklepie są przeznaczone dla Klientów końcowych i wysyłamy je tylko w ilościach ogólnie przyjętych w obrocie konsumenckim.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki (oznaczonych jako pola „obowiązkowe”).

 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

 7. Do momentu kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

 8. Złożenie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.

 9. Sprzedający przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. Potwierdzenie obejmuje również informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 11. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności esuplementtronicznych lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 12. W przypadku braku w Magazynie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 13. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

  3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 14. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w paragrafie VIII Regulaminu.

 15. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować Zamówienie w całości.

 16. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 17. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi towarów do wysyłki. Artykuły dostępne n

 2. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji Zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Sprzedający dokłada starań, aby towar został wydany konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia od złożenia Zamówienia (w przypadku płatności „za pobraniem”) albo od otrzymania środków (w przypadku płatności w systemie płatności esuplementtronicznych).

 3. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (niestety nie istnieje możliwość zagranicznych dostawy towarów nabytych w Sklepie Internetowym) Pocztą Polską oraz firmą kurierską ……………… Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i doliczane do jego wartości.

 4. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24)

 5. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie Klienta po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i podaniu danych w procesie składania zamówienia – faktura VAT).

 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru.

 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera tzw. protokół szkody.

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie jest podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po zawarciu umowy sprzedaży.

 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i

  zawierają podatek VAT.Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

 1. gotówką kurierem w miejscu dostawy (za pobraniem),
  przelewem bankowym lub kartą za pośrednictwem płatności esuplementtronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 5 dni roboczych dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar..

VII Wady towarów. Reklamacje

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.

 3. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w najszybszym możliwym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

 5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym 

  pobranym ze strony Sklepu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres:………………………….., z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w butiku – w przypadku odbioru w towaru w butiku) tzw. protokół szkody.

  W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VIII Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedającego , o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem).

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał Sprzedającemu informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego ) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedający na adres podany w ust. 3, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX Informacje dotyczące usług świadczonych drogą esuplementtroniczną

 1. Administrator świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą esuplementtroniczną:a. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,b. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,c. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

  Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora drogą esuplementtroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: ………………………… lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

 3. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 4. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień i korzystania ze Sklepu, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

 1. Dane podawane są dobrowolnie, niemniej bez ich podania zakupy w Sklepie nie są możliwe (dot. danych oznaczonych jako obowiązkowe).

 1. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem przesyłki kurierskiej dane osobowe Klientów będą powierzone firmie kurierskiej ……………., w celu świadczenia usług kurierskich związanych z doręczeniem Towarów.

 1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.

 2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechnego miejscowo właściwego dla miejsca zamieszkania Konsumenta.

 5. W razie zaistnienia między Stronami  sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in: 

  1. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

  4. Klient ma także  możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 6. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.

 7. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

 8. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia ……….