Rekentool: bereken Maximaal Tilgewicht Online

0
Rate this post

Bereken het maximaal tilgewicht in uw werksituatie

Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om online met de NIOSH-formule het maximale gewicht voor een tilsituatie te berekenen.

Het maximaal te tillen gewicht is in de gunstigste situatie 23 kg.
In minder gunstige situaties moeten correctiefactoren worden toegepast op de last, zowel bij het begin als het einde van de tilhandeling.

Behalve het maximale tilgewicht geeft deze rekentool ook de NIOSH-tilindex voor uw tilsituatie aan. Een indexgetal lager dan of gelijk aan één, geeft aan dat de tilsutuatie in orde is. Een index hoger dan één is een aanwizjing dat de tilsituatie mogelijk schadelijk voor de gezondheid is.

Gebruiksaanwijzing:
Stap 1: na invoering van het gemiddeld te tillen gewicht tijdens het werk moeten de diverse eigenschappen van de tilsituatie worden ingevuld. Beantwoord elke vraag met een getal.
Gebruik bij decimale getallen inplaats van een komma een punt als scheidingsteken (b.v. 0.5 als u 'een half' invult)
Beantwoord de vraag naar de hanteerbaarheid van de te tillen last met 'goed', 'gewoon' of 'slecht'.
Met behulp van de 'Tab'-toets kunt u van het ene naar het andere invulveld springen.

Stap 2: klik op de knop 'bereken'. De formule berekent vervolgens het maximaal te tillen gewicht, met inachtneming van de door u ingevulde tilsituatie.

Stap 3: tenslotte geeft de formule ook de NIOSH Til-Index: de verhouding tussen het te tillen gewicht en het aanbevolen maximale gewicht, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke tilsituatie..

Aan de hand van de Til-Index en de correctiefactoren kan bepaald worden welke aspecten van de taak aanpassing behoeven. Correctiefactor kleiner dan 1 betekent: situatie niet optimaal.


Stap 1: Invoeren van de taakeigenschappen (Toelichting)

Gemiddeld te tillen gewicht  kilo
Positie van de te tillen last aan het begin van de tilactiviteit – horizontaal: de afstand van lichaam tot tillast  cm
Positie van de te tillen last aan het begin van de tilactiviteit – vertikaal: de afstand van vloer tot tillast  cm
Positie van de te tillen last aan het einde van de tilactiviteit – horizontaal: de afstand van lichaam tot tillast  cm
Positie van de te tillen last aan het einde van de tilactiviteit – vertikaal: de afstand van vloer tot tillast  cm
De hoek tussen lichaam en te tillen last aan het begin van de tilactiviteit (last recht voor het lichaam = 0 graden)  graden
De hoek tussen lichaam en te tillen last aan het einde van de tilactiviteit (last recht voor het lichaam = 0 graden)  graden
De tilfrequentie: hoe vaak tilt u gemiddeld per minuut
keer per minuut
De tijdsduur: hoeveel uur tilt u per dag?
uur per dag
De hanteerbaarheid van de tillast (Zie beslisschema ) goed
gewoon
slecht

Stap 2: Maximaal tilgewicht:
Onder optimale omstandigheden is het maximum tilgewicht circa 23 kilo. Als de omstandigheden niet optimaal zijn, levert de berekening een lager maximum tilgewicht op. Het laagste van de maximumgewichten in de twee blauwe vakken is maatgevend! De cijfers in de hokjes ervoor geven de correctiefactoren 1 t/m 6 aan. Zie ook toelichting

Maximum tilgewicht beginsituatie
( 23kilo gecorrigeerd voor tilsituatie)

Maximum tilgewicht eindsituatie
( 23kilo gecorrigeerd voor tilsituatie)

1
2
3
4
5
6

Hf

Vf

Df

Af

Ff

Cf

 kg
1
2
3
4
5
6

Hf

Vf

Df

Af

Ff

Cf

 kg

 

 

 

Correctiefactoren uitgelegd
1= horizontale afstand tussen last en lichaam 3= vertikale verplaatsing 5= tijdsduur per dag en tilfrequentie
2= vertikale afstand tussen vloer en last 4= tilhoek 6= contactfactor

 

Stap 3: De NIOSH Til-index (Toelichting) voor uw tilsituatie

Bij een Til-index kleiner dan of gelijk aan 1 is de tilsituatie in orde. Het hoogste van de twee getallen is daarbij maatgevend.
Is de tilindex hoger dan 1, dan is er sprake van een ongunstige tilsituatie, met op den duur het risico van gezondheidsschade. Is de tilindex hoger dan 2, dan is onmiddellijke aktie vereist.

Tilindex begin
Tilindex eind
 

  

 

 

  

 

 

Info over NIOSH-norm en wetgeving: klik hier

Toelichting Bereken Tilnorm Online

Toelichting Stap 1: Invoeren van de taakeigenschappen.

Gemiddeld Gewicht

Het gemiddelde gewicht van de last over de totale duur van de tilarbeid. Let op: om het maximale risico te bepalen – dus een goede veiligheidsmarge in te bouwen – moet hier het met enige regelmaat maximaal te tillen gewicht worden ingevoerd.

Positie Begin(zie figuur 1)

Horizontaal
Horizontale afstand van het middelpunt tussen de enkels tot de last in handen bij het begin van de tilhandeling.
Verticaal
Verticale afstand van de vloer tot de last in handen bij het begin van de tilhandeling.

Positie Eind (zie figuur 1)

Horizontaal
Horizontale afstand van het middelpunt tussen de enkels tot de last in handen bij het einde van de tilhandeling.
Verticaal
Verticale afstand van de vloer tot de last in handen bij het einde van de tilhandeling.

Hoek Begin

De hoek die de last maakt ten opzichte van de lijn recht vooruit getrokken tussen de voeten bij het begin van de tilhandeling. (zie figuur 1)
Eind
De hoek die de last maakt ten opzichte van de lijn recht vooruit getrokken tussen de voeten bij het einde van de tilhandeling. (zie figuur 1)

Til Frequentie

Het aantal maal tillen per minuut gemeten over een periode van 15 minuten.

Duur

Aantal uren dat de tilhandelingen plaats vindt.

Contact met object

Zie Beslisschema voor de bepaling van Goed, Gewoon of Slecht.

Bereken

Na invoering van de eigenschappen volgt uitkomst van de berekening in stap 2.

Reset

Zet alle waarden op 0.

Toelichting Stap 2: Uitkomsten formule.

De NIOSH-formule luidt: Maximum tilgewicht = 23 x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf (in kg)

Waarin:

Horizontale factor (Hf)

Afhankelijk van de horizontale afstand (H) van het middelpunt tussen de enkels tot de handen bij het begin en einde van de tilhandeling. (zie figuur 1)

Hf = 25 / H (in cm).

De grenzen voor de horizontale afstand zijn <25 cm en >63 cm. De meeste lasten dichterbij dan 25 cm kunnen niet getild worden zonder hinder van het lichaam (Hf blijft 1). Lasten op een afstand van meer dan 63 cm kunnen doorgaans niet getild worden zonder uit balans te raken (Hf wordt 0).

Verticale factor (Vf)

Afhankelijk van de verticale afstand (V) van de vloer tot de handen bij het begin en einde van de tilhandeling. (zie figuur 1)

Vf = 1 – 0.003 * abs[V – 75] (in cm)

De grenzen voor de verticale afstand zijn <0 cm en >175 cm. (Vf wordt in beide gevallen 0).

Verplaatsingsfactor (Df)

 

Afhankelijk van de verticale reisafstand (D) van de last tussen begin en einde van de tilhandeling.

Df = 0.82 + 4.5/D (in cm)

Als de last minder dan 25 cm verplaats wordt blijft Df = 1.

 

Assymmetriefactor (Af)

 

Afhankelijk van de hoek (A) die de last maakt ten opzichte van de lijn haaks op de lijn tussen de voeten aan het begin en aan het einde van de tilhandeling. (zie figuur 1)

Af = 1- 0.0032 * A

De grens voor maximale draai-ingshoek ligt bij meer dan 135 graden (Af wordt 0).

Frequentiefactor (Ff)

 

Afhankelijk van het aantal maal tillen per minuut, de duur van de tilarbeid en de vertikale positie van de last.

Zie tabel voor waarden van Ff.

Contactfactor

Afhankelijk van de aard van het contact met de last en de verticale positie worden correctiefactoren voor een goed, gewoon of slecht contact toegepast. Zie beslisschema.

Toelichting Stap 3: Uitleg van Til-Index (TI).

De Til-Index is een schatting van de fysieke belasting die verband houdt met de tiltaak. TI is de verhouding tussen het te tillen gewicht en het aanbevolen maximale tilgewicht.

Tiltaken met een TI groter dan 1 betekenen een verhoogd risico voor een groot deel van de beroepsbevolking.

De TI kan gebruikt worden voor beoordeling van de mate van fysieke belasting van de tiltaak. Hoe groter TI, hoe groter het risico op rugklachten.

De TI kan gebruikt worden om prioriteiten te bepalen voor het ergonomisch herontwerpen van til-taken. Hoe groter TI , hoe groter de noodzaak tot herontwerp.

De correctie-factoren kunnen gebruikt worden om specifike taak-gebonden problemen te identificeren. Correctie- factoren van 1 representeren de beste situatie.

Als de taak-variablen niet veranderd kunnen worden kan het aanbevolen maximale tilgewicht gebruikt worden als indicatie om de til-last te verlagen.

Als de hoogte van TI toeneemt, neemt het risico voor de individuele werknemer toe, en een groter percentage van de werknemers-populatie zal rug-klachten ontwikkelen. De relatie tussen TI en percentage klachten is niet bekend. Het is niet mogelijk om de exacte maat van het risico voor een individuele werknemer of een deel van het personeel te bepalen aan de hoogte van TI.

Het doel moet zijn om alle til-taken zo te ontwerpen dat TI kleiner dan 1 is, voor zowel het begin als het einde van de tiltaak.

Figuur 1.
rlefig1-6553416

Waarden van Ff bij Tilfrequentie, Tilduur en Verticale afstand
Tilfrequentie
(Tilhandelingen / min)
(F)
Duur Tilarbeid
<= 1 uur > 1 maar <= 2 uur > 2 maar <= 8 uur
V < 75 cm
(1)
V >= 75 cm
(2)
V < 75 cm
(3)
V >= 75 cm
(4)
V < 75 cm
(5)
V >= 75 cm
(6)
<= 0.2 1.00 1.00 .95 .95 .85 .85
0.5 .97 .97 .92 .92 .81 .81
1 .94 .94 .88 .88 .75 .75
2 .91 .91 .84 .84 .65 .65
3 .88 .88 .79 .79 .55 .55
4 .84 .84 .72 .72 .45 .45
5 .80 .80 .60 .60 .35 .35
6 .75 .75 .50 .50 .27 .27
7 .70 .70 .42 .42 .22 .22
8 .60 .60 .35 .35 .18 .18
9 .52 .52 .30 .30 .00 .15
10 .45 .45 .26 .26 .00 .13
11 .41 .41 .00 .23 .00 .00
12 .37 .37 .00 .21 .00 .00
13 .00 .34 .00 .00 .00 .00
14 .00 .31 .00 .00 .00 .00
15 .00 .28 .00 .00 .00 .00
> 15 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Toelichting bij tabel: Waarden van Ff bij Tilfrequentie, Tilduur en Verticale afstand

Bepaling van F:

Bij het beoordelen van de tilsituatie moet minimaal de tilfrequentie over een periode van 15 minuten vastgesteld worden. Het aantal tilhandelingen gedeeld door de gemeten tijdsduur is de tilfrequentie (F).

 

Kolom (1) en (2) zijn van toepassing:

Als een tilduur van minder dan 1uur gevolgd wordt door een pauze of niet-tilwerkzaamheden gedurende minimaal 120% van de voorafgaande tilarbeid.

 

Kolom (3) en (4) zijn van toepassing:

Als langer dan een uur maar minder dan 2 uur wordt getild met een rust van 30 % van de tilduur. Als de tiltijd minder dan 1 uur is en de rustijd minder is dan 120%.

Kolom (5) en (6) zijn van toepassing:

Als langer dan 2 uur tot maximaal 8 uur wordt getild en bij tillen gedurende minder dan 2 uur met minder dan 30 % rust.

Meer informatie?

Uitgebreide toelichting op de NIOSH norm in het officiële manual:
„Applications Manual For the Revised NIOSH Lifting Equation „(Engelstalig)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here